Bodelningsavtal.se

Par som skriver samboavtal

Att flytta ihop är ett stort steg i ett förhållande, fyllt av glädje, gemensamma planer och kanske till och med en ny soffa. Men det finns en aspekt som ofta glöms bort i all upphetsning – den juridiska situationen som förändras när ni blir sambor. Det är här ett samboavtal kommer in i bilden.

Ett samboavtal låter kanske inte lika spännande som inredningsval, men det är minst lika viktigt. Det handlar om att skapa trygghet och klarhet i ert förhållande, speciellt när allt går bra. Att tänka på framtiden och skydda både dig och din partner från oväntade situationer är ett tecken på omtanke och ansvarstagande.

Vad är ett samboavtal?

När du och din partner väljer att flytta ihop, uppstår ofta frågan om hur ni ska hantera er gemensamma ekonomi och egendom. Ett samboavtal är ett juridiskt dokument som hjälper till att klargöra dessa frågor, vilket skapar en starkare grund för ert samboende. Ett samboavtal avtalar bort sambolagens standardregler för hur egendom ska fördelas vid en eventuell separation.

I Sverige regleras sambors rättigheter och skyldigheter genom sambolagen, men denna lag täcker inte alltid individernas unika situationer eller önskemål. Det är här ett samboavtal kommer in i bilden. Genom att upprätta detta avtal kan ni tillsammans besluta om specifika villkor som gäller just för er relation och ert hem.

Det är viktigt att notera att utan ett samboavtal, vid en separation, tillämpas automatiskt sambolagens bodelningsregler. Dessa regler kan leda till oönskade resultat, såsom en ojämn fördelning av gemensam egendom eller att någon part går tomhänt från relationen. Till exempel, om ni har bidragit olika mycket i kontantinsatsen för ert gemensamma hem, säkerställer endast ett kombinerat paket med både samboavtal och skuldebrev att den som betalat mer får tillbaka sin insats korrekt.

För bara 495 kr erbjuds mallar för samboavtal online via exempelvis Lexly, som är kvalitetssäkrade av en jurist för att garantera korrektheten i era dokument. Att investera i detta steg visar på ansvarstagande inför varandra och er framtid tillsammans.

Att skapa ett samboavtal behöver inte vara komplicerat eller tidskrävande. Med rätt verktyg och information kan ni snabbt säkerställa trygghet och klarhet i er relation, vilket låter er fokusera på det som verkligen spelar roll – ert liv tillsammans.

Hur upprättar man ett samboavtal?

Att upprätta ett samboavtal är en viktig del av att skydda både dig och din partners intressen om ni skulle välja att gå skilda vägar. Processen kan verka överväldigande, men i själva verket finns det klara steg för hur du kan gå tillväga.

Skriva Samboavtal online

I dagens digitala värld är möjligheten att skriva ett samboavtal online både enkel och smidig. För 695 kr erbjuder Lexly en komplett lösning där du bara behöver svara på några frågor online. Därefter tas det fram ett individanpassat avtal som är skräddarsytt för just er situation. Tjänsten är kvalitetssäkrad av en jurist vilket ger er extra trygghet i att allt blir korrekt från början.

 • Billigt och tidseffektivt
 • Personligt anpassat efter er situation
 • Kvalitetssäkrat av en jurist

Det här alternativet passar särskilt bra om ni har koll på era önskemål men vill ha juridisk expertis för att säkerställa giltigheten i ert samboavtal.

Skriv ett Samboavtal själv

Om ni känner er säkra på vad ni vill åstadkomma med ert samboavtal, kan ni också välja att skriva det själva. Det krävs ingen registrering eller bevittning för att göra avtalet giltigt; det räcker med era underskrifter. Dock rekommenderas starkt att noggrant gå igenom alla relevanta aspekter av ert boende och ekonomi innan ni sätter pennan mot pappret.

 • Kostnadsfritt alternativ
 • Flexibilitet i utformningen
 • Kräver inget möte med jurist

Tänk dock på risken med detta tillvägagångssätt: utan juridisk expertis finns risk för missförstånd eller brister som kan göra avtalet angripbart vid en eventuell framtida konflikt.

Oberoende av vilken metod ni väljer, är det viktigt att komma ihåg betydelsen av ett genomtänkt och korrekt upprättat samboavtal. Det försäkrar inte bara rättvisa mellan parterna utan bidrar även till lugn och ro i relationen, vetandes att man har tagit hand om denna viktiga del redan från start.

Par utanför sitt nya hus

Varför behöver man ett samboavtal?

Att ingå i ett samboförhållande innebär att dela sitt liv med någon på många olika plan, inklusive det ekonomiska. Men vad händer om relationen tar slut eller om en av er går bort? Här förklarar vi varför ett samboavtal är viktigt.

Ekonomisk Trygghet

Ett väl utformat samboavtal ger dig och din partner ekonomisk trygghet genom att tydligt definiera vem som äger vad och hur era gemensamma och individuella tillgångar ska hanteras vid en separation. Utan ett sådant avtal kan du riskera att förlora ekonomiskt på flera olika sätt:

 • Bostaden: Om ni har köpt en bostad tillsammans kan situationen bli komplicerad vid en separation. Vem får bo kvar? Hur delas värdet? Ett samboavtal säkerställer rättvis delning baserat på vad ni kommit överens om.
 • Bohag: Möbler, elektronik och andra värdefulla föremål som ni skaffat under ert förhållande klassificeras som bohag. Med ett samboavtal kan ni undvika tvister om dessa tillgångar.

Dessutom, ifall endast en av er står på lånet för bostaden men båda har bidragit ekonomiskt, säkerställer ett samboavtal att den andra parten får rättvis ersättning.

Arvsrätt

Till skillnad från gifta par har sambor ingen automatisk arvsrätt. Detta betyder att utan ett testamente kommer inte den efterlevande sambon ha rätt till något arv från den avlidne partnerns egendom. Därför är det kritiskt att kombinera ert samboavtal med ett testamente om ni önskar skydda varandras intressen även efter döden.

 • Skyddade relationer: För par med barn är detta extra viktigt eftersom det också handlar om att skydda barnens framtida välfärd.

Att upprätta både ett samboavtal och testamente garanterar således inte bara era ekonomiska intressen utan också era önskemål gällande arv.

Sammantaget erbjuder ett korrekt upprättat samboavtal både trygghet och klarhet i ert förhållande, vilket gör det till en oumbärlig del av att leva tillsammans som sambor. Genom att ta hand om dessa juridiska aspekter idag kan ni njuta av lugn och ro i ert gemensamma liv, med vetskapen om att allt är ordentligt reglerat för framtiden.

Vad ska ingå i ett samboavtal?

När du och din partner väljer att skriva ett samboavtal är det viktigt att ni tänker igenom vad som ska inkluderas för att säkerställa en rättvis och tydlig överenskommelse mellan er. Här kommer vi att gå igenom de viktigaste delarna som bör finnas med.

Samboegendom

Samboegendom utgör kärnan i ett samboavtal och inkluderar allt som ni har införskaffat tillsammans för ert gemensamma hushåll. Det spelar ingen roll vem av er som har betalat för egendomen; om den använts gemensamt, betraktas den som samboegendom. Exempel på sådan egendom kan vara:

 • Bostad köpt för gemensamt bruk
 • Möbler och hushållsapparater
 • Gemensamma bilar

Det är essentiellt att tydligt definiera vilken egendom som räknas till samboegendomen i avtalet. Det ger er klarhet över vad som ska delas lika vid en eventuell separation, om inte annat specificeras i avtalet.

Överenskommelse om kostnader

Förutom att dela upp ägandet av fysiska objekt är det också viktigt att komma överens om hur kostnaderna för dessa tillgångar ska hanteras både under samboskapet och vid en eventuell separation. Det kan innefatta:

 • Kostnader för boende (hyra, bolån, driftskostnader)
 • Underhållskostnader
 • Lån tagit gemensamt eller individuellt men används för gemensam nytta

Att ha en klar överenskommelse om dessa ekonomiska aspekter minimerar risken för konflikter senare och gör det lättare att hantera ekonomin transparent och rättvist.

Genom att inkludera dessa två centrala element – samboegendomen och överenskommelsen om kostnader – i ert samboavtal, skapar ni en stabil grund för ert gemensamma liv samt trygghet inför framtiden oavsett hur era livsförhållanden skulle kunna ändras.

Vad går inte att åstadkomma genom ett samboavtal?

När du och din partner överväger att skriva ett samboavtal, är det viktigt att förstå dess begränsningar. Ett samboavtal reglerar främst ägandeskapet av bostad och bohag som anskaffats för gemensam användning. Det innebär att ni kan skydda er ekonomiska investering i hemmet och era saker vid en eventuell separation. Men, det finns aspekter av ert liv tillsammans som inte kan styras genom ett sådant avtal.

För det första kan inte arvsrättigheter direkt påverkas av ett samboavtal. Trots att ni lever ihop som sambor har ni utan testamenten inte automatisk rätt till varandras kvarlåtenskap om den ena parten skulle gå bort. För att säkerställa att din partner ärver dig krävs alltså ett testamente, något som måste upprättas separat från ert samboavtal.

En annan viktig punkt är att samboavtalet inte reglerar underhållsbidrag mellan parterna efter en separation. I Sverige finns inget krav på att den ena parten ska betala underhåll till den andra efter uppbrottet ur ett samboförhållande, oberoende av vad som står i ert samboavtal.

Dessutom kan personliga skulder inte delas genom ett samboavtal. Om en part kommer in i relationen med egna skulder eller bygger upp dem under tiden ni lever tillsammans, anses dessa vara personliga och påverkas ej av huruvida man har ett samboavtal eller ej.

Sammanfattningsvis ger ett samboavtal er möjlighet att skapa tydlighet kring ägandeförhållandena gällande bostaden och bohaget men har sina begränsningar när det gäller arv, underhållet efter separation och hantering av personliga skulder. Det är därför avgörande att även se över andra juridiska dokument såsom testamenten för en heltäckande planering för ert gemensamma liv.

Viktiga saker att komma ihåg

När du överväger att skriva ett samboavtal är det flera punkter som är viktiga att ha i åtanke för att skydda både din och din partners ekonomiska framtid. Detta dokument kan verka formellt och kanske till och med onödigt när allt går bra, men dess värde blir ovärderligt vid oenigheter eller separation.

 • Juridisk rådgivning: Ta hjälp av en kvalificerad familjerättsjurist för att säkerställa att ert samboavtal täcker alla relevanta aspekter och är juridiskt bindande. En expert kan anpassa avtalet efter just er situation.
 • Skuldebrev: Om ni har bidragit olika mycket ekonomiskt till köpet av gemensam bostad är ett separat skuldebrev nödvändigt. Detta dokument gör det klart vem som ska betala vad och hur mycket, vilket undviker framtida konflikter om finansiella bidrag.
 • Testamente: Glöm inte bort testamentet. Eftersom sambor inte automatiskt ärver varandra enligt lag, måste ni upprätta testamenten om ni önskar lämna något till varandra efter dödsfall.
 • Kompletterande avtal: Ibland kan ytterligare dokument behövas. Till exempel, om endast en av er tar lån på den gemensamma bostaden för egen räkning krävs ett regressavtal för att reglera detta.

Att navigera i processen av ett samboavtal behöver inte vara komplicerat eller tidskrävande med rätt förberedelser och stöd. Genom att ta hänsyn till dessa punkter säkerställer ni inte bara era individuella rättigheter utan även ert gemensamma välbefinnande nu och i framtiden.

Avslutning

Att skriva ett samboavtal är mer än bara en formalitet. Det är ett sätt att bygga en stark och säker framtid tillsammans. Genom att ta hjälp av juridisk expertis säkerställer ni att avtalet speglar just era behov och önskemål. Glöm inte bort vikten av skuldebrev och testamenten för att ytterligare stärka er ekonomiska trygghet. Att investera tid och omsorg i dessa dokument idag kan spara er från onödiga konflikter och komplikationer imorgon. Så ta steget och säkra er gemensamma framtid redan idag.

Vanliga frågor och svar

Kan samboavtal vara muntligt?

Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt sådant. Ett samboavtal kan alltså upprättas muntligen, däremot är det svårt att bevisa vad som är sagt i efterhand om man inte spelat in det.

Varför är det bra att ha ett samboavtal?

Vill man inte dela lika på den gemensamma fastigheten eller på bohaget som införskaffats till den gemensamma bostaden, är ett samboavtal nödvändigt.

Vad kostar det att skriva ett samboavtal?

Att upprätta ett samboavtal hos en jurist varierar i pris mellan 495–4 000 kronor. Genom Lexlys onlinetjänst kostar det 495 kronor, för ett juridiskt korrekt samboavtal.

När gäller inte samboavtal?

Samboavtalet förlorar sin giltighet om bodelning inte påkallas inom ett år efter att samboförhållandet avslutats.

Borde man skriva samboavtal?

Upprättande av samboavtal skapar trygghet genom att reglera fördelningen av samboegendom vid separation och dödsfall. Det är starkt rekommenderat för att förebygga framtida konflikter.

5 svar

 1. Elevate Learning Adventures with The Story Shack!

  A library of 200+ high-quality books tailored to the school curriculum.
  StoryShack’s Build a Book bundle features word searches, quizzes, creative coloring pages, high-quality images, and top SEO keywords.
  StoryShack’s StoryCraft Pro bundle includes the ”Melody Minds Library” with 350+ music tracks and ”AnimateMasters Pro,” offering 30+ categories of animations.
  And as if that’s not enough, here are the MEGA BONUSES:

  ✔ 100+ Mega Mazes Pack
  ✔ 100+ Sudoku Elements Pack
  ✔ 100+ Comic Book Template Pack
  ✔ 100+ Handwriting Practice Template Pack
  ✔ 100+ Kids Story Book Templates
  ✔ Canva Book Templates
  ✔ Additional beautiful content like journal prompts
  ✔ INCLUDED: The Ultimate Workbook

  Click https://ext-opp.com/StoryShack to explore The Story Shack e-Learning Collection and seize the opportunity for multiplied income!

 2. Elevate Learning Adventures with The Story Shack!

  A library of 200+ high-quality books tailored to the school curriculum.
  StoryShack’s Build a Book bundle features word searches, quizzes, creative coloring pages, high-quality images, and top SEO keywords.
  StoryShack’s StoryCraft Pro bundle includes the ”Melody Minds Library” with 350+ music tracks and ”AnimateMasters Pro,” offering 30+ categories of animations.
  And as if that’s not enough, here are the MEGA BONUSES:

  ✔ 100+ Mega Mazes Pack
  ✔ 100+ Sudoku Elements Pack
  ✔ 100+ Comic Book Template Pack
  ✔ 100+ Handwriting Practice Template Pack
  ✔ 100+ Kids Story Book Templates
  ✔ Canva Book Templates
  ✔ Additional beautiful content like journal prompts
  ✔ INCLUDED: The Ultimate Workbook

  Click https://ext-opp.com/StoryShack to explore The Story Shack e-Learning Collection and seize the opportunity for multiplied income!

 3. Elevate Learning Adventures with The Story Shack!

  A library of 200+ high-quality books tailored to the school curriculum.
  StoryShack’s Build a Book bundle features word searches, quizzes, creative coloring pages, high-quality images, and top SEO keywords.
  StoryShack’s StoryCraft Pro bundle includes the ”Melody Minds Library” with 350+ music tracks and ”AnimateMasters Pro,” offering 30+ categories of animations.
  And as if that’s not enough, here are the MEGA BONUSES:

  ✔ 100+ Mega Mazes Pack
  ✔ 100+ Sudoku Elements Pack
  ✔ 100+ Comic Book Template Pack
  ✔ 100+ Handwriting Practice Template Pack
  ✔ 100+ Kids Story Book Templates
  ✔ Canva Book Templates
  ✔ Additional beautiful content like journal prompts
  ✔ INCLUDED: The Ultimate Workbook

  Click https://ext-opp.com/StoryShack to explore The Story Shack e-Learning Collection and seize the opportunity for multiplied income!

 4. Elevate Learning Adventures with The Story Shack!

  A library of 200+ high-quality books tailored to the school curriculum.
  StoryShack’s Build a Book bundle features word searches, quizzes, creative coloring pages, high-quality images, and top SEO keywords.
  StoryShack’s StoryCraft Pro bundle includes the ”Melody Minds Library” with 350+ music tracks and ”AnimateMasters Pro,” offering 30+ categories of animations.
  And as if that’s not enough, here are the MEGA BONUSES:

  ✔ 100+ Mega Mazes Pack
  ✔ 100+ Sudoku Elements Pack
  ✔ 100+ Comic Book Template Pack
  ✔ 100+ Handwriting Practice Template Pack
  ✔ 100+ Kids Story Book Templates
  ✔ Canva Book Templates
  ✔ Additional beautiful content like journal prompts
  ✔ INCLUDED: The Ultimate Workbook

  Click https://ext-opp.com/StoryShack to explore The Story Shack e-Learning Collection and seize the opportunity for multiplied income!

 5. Elevate Learning Adventures with The Story Shack!

  A library of 200+ high-quality books tailored to the school curriculum.
  StoryShack’s Build a Book bundle features word searches, quizzes, creative coloring pages, high-quality images, and top SEO keywords.
  StoryShack’s StoryCraft Pro bundle includes the ”Melody Minds Library” with 350+ music tracks and ”AnimateMasters Pro,” offering 30+ categories of animations.
  And as if that’s not enough, here are the MEGA BONUSES:

  ✔ 100+ Mega Mazes Pack
  ✔ 100+ Sudoku Elements Pack
  ✔ 100+ Comic Book Template Pack
  ✔ 100+ Handwriting Practice Template Pack
  ✔ 100+ Kids Story Book Templates
  ✔ Canva Book Templates
  ✔ Additional beautiful content like journal prompts
  ✔ INCLUDED: The Ultimate Workbook

  Click https://ext-opp.com/StoryShack to explore The Story Shack e-Learning Collection and seize the opportunity for multiplied income!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *