Din process
Instruktioner

Använd verktyget nedan för att skapa ert bodelningsavtal automatiskt.

Vi föreslår att ni först testar verktyget för att se hur ert bodelningsavtal ser ut, baserat på de svar ni precis angivit. Är det något ni inte gillar kan ni bara gå tillbaka och ändra era svar. Inget är slutgitligt förrän ni signerat avtalet.

Har ni inte tid att fylla i alla uppgifter på en gång kan ni bara klicka på "Spara" och fortsätta fylla i formuläret senare.

Under många av frågorna finns “Vanliga frågor”. Klicka där för extra hjälp med att förstå frågan.

Det finns två sätt att göra en bodelning på. Antingen kommer ni själva överens om vem som ska ha vad. Lagen tillåter att man själv bestämmer detta, så länge det inte är till nackdel för en parts borgenärer. Då kan bodelningen komma att återgå.

Man kan också göra er uppdelning enligt lagens 50/50-regler. Verktyget har inte detta alternativ i nuvarande version utan är till för er som redan är överens om vem som ska ha vad. Det finns också regler om jämkning om man varit gifta i mindre än fem år eller resultatet är uppenbart oskäligt. Verktyget hanterar inte jämkningar om det är något ni vill räkna ut. Det krävs som sagt att ni redan är överens om vem som ska ha vad.

Är ni inte överens och istället vill dela upp era tillgångar enligt lagens regler så kontakta supporten.

Ansvarsbegränsning

Det är viktigt att tänka på att avtal som är framtagna genom denna tjänst är framtagna genom en helt och hållet automatisk process. Verktyget är utvecklat för att du enkelt ska kunna mata in de uppgifter som behövs för att ta fram ett bodelningsavtal. I verktyget har vi tagit med olika tips på saker som är viktiga att tänka på i sammanhanget. Dessa tips är och kan inte vara fullständiga eftersom det ständigt dyker upp nya frågor. Verktyget är under ständig utveckling.

Du bör därför vara noggrann med att följa instruktionerna. Om det är något du inte förstår bör du kontakta oss för en personlig konsultation. Det är viktigt att tänka på att programmet inte är utvecklat för att göra ställningstaganden i mer komplicerade frågor.

Verktyget är avsett att fungera som ett hjälpmedel men kan inte ersätta den rådgivning som du kan få genom en personlig konsultation med en jurist. Det är därför viktigt att du noga går igenom det utkast som genereras genom vårt verktyg innan ni skriver under avtalet. Vi tar därför inte något rådgivaransvar gentemot dig som använder produkten.

Genom att använda verktyget accepterar du att du använder detta helt på egen risk.

Beställ

Betalning sker per faktura (30 dagar) genom Klarna.se

Namn och personnummer

Kvinnan

Mannen

Vem är beställare och kontaktperson?
är beställare och fakturamottagare.
Antal undertecknade exemplar

Det finns inte något formkrav på att det ska finnas fler än ett originalavtal. Det kan dock vara klokt att ni i alla fall har varsitt original samt ytterligare ett original att visa upp för bank, Lantmäteri eller bostadsrättsförening.

Ska bodelningsavtalet bevittnas?

Det är inte obligatoriskt att ha någon att bevittna bodelningsavtalet. Fördelen med att ändå ha vittnen är att man fredar sig mot eventuella påstående om förfalskningar och liknande.

Vill ni att bodelningsavtalet ska bevittnas (dvs. att vittnen också skriver under ert bodelningsavtal)?

Datum och tingsrätt

Ni kan göra bodelning med anledning av äktenskapsskillnad från och med den dag som ansökan kommit in till tingsrätten och registrerats där.

Först när den är registrerad och ni har mottagit en bekräftelse på registreringen är det dags att skriva ert bodelningsavtal.

OBS! Målnummer ska endast fyllas i om ni fått en dom på att skilsmässan är slutförd av tingsrätten. Om ni har lämnat in skilsmässoansökan men ännu inte fått någon dom ska ni inte fylla i målnummer.

Tillgångar

Med tillgångar menas allt som ni äger. Här ska alla sorters tillgångar som representerar ett ekonomiskt värde tas med. Här tar ni alltså upp eventuella fastigheter, bostadsrätter, bilar, båtar eller pengar placerade på sparkonto eller i fonder.

Era tillgångar och nuvarande ägarskap

Här tar ni upp de tillgångar som ni ägde vid brytdagen, d.v.s. den dag då er ansökan om äktenskapsskillnad kom in till tingsrätten.

Ange vem som äger tillgången. Om ni ägde tillgången tillsammans ska ni ta upp om hur stor andel ni ägde var, normalt 50/50 om ni inte särskilt har bestämt något annat. Ange också vad hela tillgången är värd. När tillgångar ska delas upp mellan er längre fram i formuläret kommer ni att få bestämma vem som ska få vad i bodelningen.

Ni kan ange det värde som ni själva uppskattar era tillgångar till. Har ni svårt att komma överens om värdet, eller är ni helt enkelt osäkra på vad en tillgång är värd, kan det vara klokt att ta kontakt med en värderingsman.

Fastighet

Uppgift om tillgången

Marknadsvärde:

Uppge HELA fastighetens värde och inte endast vad en andel är värd.

Anskaffningsvärde:

Här uppger ni vad ni har köpt fastigheten för. Har ni fått den genom gåva eller arv så anger ni vad gåvogivaren eller arvlåtaren köpte fastigheten för. Har ni bebyggt en fastighet, exempelvis köpt en tomt och byggt en villa på tomten, uppger ni den sammanlagda kostnaden för köp av fastigheten och byggnationskostnader.

Har du köpt din fastighet före 1952 finns möjlighet att beräkna inköpspriset schablonmässigt. Det gäller även fastigheter som du fått i gåva eller ärvt om den tidigare ägaren köpte fastigheten före 1952. Inköpspriset kan då beräknas till 150 procent av fastighetens taxeringsvärde år 1952. Kan du visa att inköpspriset för fastigheten översteg 150 procent av 1952 års taxeringsvärde, får du använda det verkliga inköpspriset.

Anskaffningskostnader:

Här tar ni upp kostnader ni haft för att införskaffa fastigheten. Här tas bland annat kostnader för lagfart och inteckningar upp.

Mäklararvode:

Vid bodelning tar man hänsyn till att den som får behålla fastigheten vid en försäljning kommer att ha kostnader för mäklararvode vid en framtida försäljning. Schablonmässigt är det vanligt att man uppskattar mäklararvodet till ca 2 procent. Mäklarprovisionen kan variera beroende på ort och aktuellt marknadsläge. Är ni osäkra på mäklarkostnaden kan ni höra av er till en lokal mäklare och höra er för om kostnaden.

Förbättringsutgifter:

Här tar ni upp avdrag för förbättringsutgifter vilka delas in i två kategorier, grundförbättringar och reparation/underhåll. Grundförbättringar avser i huvudsak ny-, om- och tillbyggnation. Reparation och underhåll är vad det låter som; kostnader för att hålla fastigheten i gott skick.

Uppskov:

Här tar att ni upp eventuellt uppskov på kapitalvinstskatt efter tidigare bostadsförsäljning. Vid försäljning har man rätt att i viss utsträckning skjuta fram beskattning av vinst om man skaffar en ny bostad inom viss tid. Detta kallas för uppskov. Har du beviljats uppskov tidigare så skall uppskovet återföras till beskattning vid kommande försäljning. Beviljade uppskov framgår av er taxering.

Saknas uppskov fyller ni i fältet med en nolla.

Fastighetsbeteckning:

Kommun:

OBS. Vid försäljning av tomträtt gäller delvis andra skatteregler. Du bör i så fall ta kontakt med Skatteupplysningen eller Lantmäteriet som du når på Telefon: 0771-63 63 63 och beställa manuell hjälp med ditt bodelningsavtal.


Ange vem som ska äga denna tillgång EFTER bodelningen.

Efter bodelningen ska denna tillgång ägas enligt nedan:

Andelen av denna tillgång om procent ska ägas enligt nedan:

Bostadsrätt

Uppgift om tillgången

Marknadsvärde:

Uppge HELA bostadsrättens värde och inte endast vad din/era respektive andel är värd.

Anskaffningsvärde:

Mäklararvode:

Vid bodelning tar man hänsyn till att den som får behålla fastigheten vid en försäljning kommer att ha kostnader för mäklararvode vid en framtida försäljning. Schablonmässigt är det vanligt att man uppskattar mäklararvodet till ca 2 procent. Mäklarprovisionen kan variera beroende på ort och aktuellt marknadsläge. Är ni osäkra på mäklarkostnaden kan ni höra av er till en lokal mäklare och höra er för om kostnaden.

Övriga försäljningskostnader:

Här har du möjlighet att du upp förväntade utgifter i samband med försäljningen. Här kan du t.ex. ta upp kostnader för homestyling. Gå in på www.skatteverket.se och se vilka kostnader som är avdragsgilla.

Förbättringsutgifter:

Här tar ni upp avdrag för förbättringsutgifter vilka delas in i två kategorier, grundförbättringar och reparation/underhåll. Grundförbättringar avser i huvudsak ny-, om- och tillbyggnation. Reparation och underhåll är vad det låter som; kostnader för att hålla bostadsrätten i gott skick.

Kapitaltillskott:

Som medlem i en bostadsrättsförening förekommer det att man får göra ett kapitaltillskott till föreningen. Har ni gjort ett sådant fyller ni i den kostnaden här. I annat fall fyller ni i fältet med en nolla.

Reparationsfond vid försäljningen:

Om ni har en reparationsfond fyller ni in det beloppet här. Om det inte finns någon sådan fyller ni i fältet med en nolla.

Reparationsfond vid köpet:

Om det inte finns någon reparationsfond då så fyller ni i fältet med en nolla.

Uppskov:

Här tar att ni upp eventuellt uppskov på kapitalvinstskatt efter tidigare bostadsförsäljning. Vid försäljning har man rätt att i viss utsträckning skjuta fram beskattning av vinst om man skaffar en ny bostad inom viss tid. Detta kallas för uppskov. Har du beviljats uppskov tidigare så skall uppskovet återföras till beskattning vid kommande försäljning. Beviljade uppskov framgår av er taxering. Saknas uppskov fyller ni i blanketten med en nolla.

Lägenhetsnummer:

Bostadsrättsförening:

Adress:

Postnummer:

Postort:


Ange vem som ska äga denna tillgång EFTER bodelningen.

Efter bodelningen ska denna tillgång ägas enligt nedan:

Andelen av denna tillgång om procent ska ägas enligt nedan:

Fordon

Uppgift om tillgången

Här tar ni upp bilar, motorcyklar, släp, båtar etcetera.

Fordonets värde:

Fordonets registreringsnummer:


Ange vem som ska äga denna tillgång EFTER bodelningen.

Efter bodelningen ska denna tillgång ägas enligt nedan:

Andelen av denna tillgång om procent ska ägas enligt nedan:

Värdepapper

Uppgift om tillgången

Om du har tillgångar på ett värdepapperskonto (VP-konto) alternativt på en depå tar du upp dessa här.

Försäljningspris:

Omkostnadsbelopp:

Omkostnadsbelopp är summan av dina anskaffningskostnader.

Saknar du uppgift om vad du köpte aktierna för kan du använda schablonmetoden. För att ta reda på mer information kan du kontakta Skatteverket, www.skatteverket.se, alternativt ringa skatteupplysningen, 0771 567 567.

Konto/Depå:

Bank:


Ange vem som ska äga denna tillgång EFTER bodelningen.

Efter bodelningen ska denna tillgång ägas enligt nedan:

Andelen av denna tillgång om procent ska ägas enligt nedan:

Fonder

Uppgift om tillgången

Här tar du upp eventuella fondkonton.

Här tar du upp bruttovärdet, d.v.s. värdet före skatt. Verktyget räknar ut skatten åt dig. Om du har ditt fondinnehav på ett Investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring gäller andra skatteregler. Vi har andra tillgångskategorier för dessa.

Kontakta Skatteupplysningen om du vill veta mer om skattereglerna.

Försäljningspris:

Omkostnadsbelopp:

Här tar du upp summan av dina anskaffningskostnader, alltså det belopp du sammanlagt har betalat för dina värdepapper.

Konto:

Bank:


Ange vem som ska äga denna tillgång EFTER bodelningen.

Efter bodelningen ska denna tillgång ägas enligt nedan:

Andelen av denna tillgång om procent ska ägas enligt nedan:

ISK

Uppgift om tillgången

Ett investeringssparkonto (ISK) är en schablonbeskattad sparform, vilket innebär att du betalar en viss procentsats i kapitalvinstskatt per år.

Ange värde:

Konto:

Bank:


Ange vem som ska äga denna tillgång EFTER bodelningen.

Efter bodelningen ska denna tillgång ägas enligt nedan:

Andelen av denna tillgång om procent ska ägas enligt nedan:

Kapitalförsäkringar

Uppgift om tillgången

En kapitalförsäkring är ett sparande i en försäkring och beskattas en gång per år baserat på värdet av ditt sparande, samt de inbetalningar som du har gjort under året. Kapitalvinstskatten regleras direkt ur försäkringens värde av det försäkringsbolag där du har ditt sparande.

Ange värde:

Konto:

Bank:


Ange vem som ska äga denna tillgång EFTER bodelningen.

Efter bodelningen ska denna tillgång ägas enligt nedan:

Andelen av denna tillgång om procent ska ägas enligt nedan:

Bankkonto

Uppgift om tillgången

Ange belopp:

Kontonummer:

Bank:


Ange vem som ska äga denna tillgång EFTER bodelningen.

Efter bodelningen ska denna tillgång ägas enligt nedan:

Andelen av denna tillgång om procent ska ägas enligt nedan:

Övrigt

Uppgift om tillgången

Här tar ni upp övriga tillgångar som ni vill ska beaktas i bodelningen. Vilka tillgångar som helst kan tas upp här. Har ni exempelvis värdefullt lösöre såsom båtar, värdefulla tavlor eller möbler med högt andrahandsvärde kan ni ta upp det här. Är ni osäkra på hur det ska värderas kan ni antingen komma överens om vad ni kan förväntas kunna sälja föremålen för eller ta kontakt med en värderingsman.

Tillgångens värde:

Med värde avses tillgångens totala marknadsvärde.

Beskriv tillgången kort:


Ange vem som ska äga denna tillgång EFTER bodelningen.

Efter bodelningen ska denna tillgång ägas enligt nedan:

Andelen av denna tillgång om procent ska ägas enligt nedan:

Lägg till
Finns det några skulder

Alla skulder utom sådana som är direkt hänförliga till enskild egendom tas normalt upp i ett bodelningsavtal. Skulderna ska tas upp med utgångspunkt från hur stor skulden var på brytdagen, d.v.s. den dag då er ansökan om äktenskapsskillnad kom in till tingsrätten.

Era skulder och nuvarande betalningsansvar

Ange de skulder ni hade vid brytdagen nedan och hur betalningsansvaret är fördelat mellan er.

Banklån och krediter

Uppgift om skulden

Har tar ni upp skulder som ni har till banken och andra kreditinstitut. Exempelvis bolån, krediter, in blanco-lån.

Skuldens storlek på brytdagen:

Lånenummer:

Bank:


Ange vem som ska ansvara för denna skuld EFTER bodelningen.

Skulden ska fördelas enligt nedan:

Övriga skulder

Uppgift om skulden

Här tar ni upp skulder som ni inte har till banker eller kreditinstitut. Har ni privata skulder till vänner och familj kan ni ta upp dessa här. Här tar ni också upp övriga skulder som ni kan ha, eventuella obetalda räkningar räknas också hit.

Ange belopp:

Ange vem skulden är till:

Ev skuldebrev daterat:


Ange vem som ska ansvara för denna skuld EFTER bodelningen.

Skulden ska fördelas enligt nedan:

Lägg till
Bodelningslikvid

Bodelningslikviden kallas den kompensation som den av makarna som får behålla ett mindre värde än den andra har rätt till.

När ni bodelar exempelvis en fastighet som varit er gemensamma bostad så påverkar det bodelningslikviden. Den av er som ska “lösa ut” den andra gör det genom bodelninglikviden.

I lagen finns regler för hur bodelningslikviden ska räknas ut om makarna inte kommer överens själva om en visst belopp.

Lagen är dock dispositiv i detta avseende, vilket innebär att det inte är obligatoriskt att tillämpa bestämmelserna i denna del om ni är överens om att någon bodelningslikvid inte ska utgå eller vill komma överens om ett annat belopp som ni tycker blir bättre.

Vill ni att en bodelningslikvid ska betalas till någon av er?

Övriga villkor